Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • hu

Aktuálne počasie

dnes, pondelok 22. 10. 2018
10 °C 1 °C
utorok 23. 10. 7/4 °C
streda 24. 10. 5/2 °C
štvrtok 25. 10. 11/8 °C

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Bachureňská kosa 2017 30

Úradné hodiny

Pondelok:

7:30 - 12:00  

13:00 - 15:30

Utorok:

7:30 - 12:00

13:00 - 15:30

Streda:

7:30 - 12:00

13:00 - 16:30

Štvrtok nestránkový deň
Piatok:

7:30 - 12:00

13:00 - 14:30

   
Obed: 12.00 - 12.30

 

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 2
DNES: 41
TÝŽDEŇ: 41
CELKOM: 389246

Obsah

Obecné zastupiteľstvo

 

Zloženie samosprávy obce Krivany

Ján Šejirman - starosta obce, Hlavná 177/30, Krivany
Monika Brillová - kontrolór obce

 

Poslanci obecného zastupiteľstva:

1. Mgr. Marcel Černický - Hlavná 279/5, Krivany
2. Marek Dlugoš - Zámocká 228/10, Krivany
3. Mgr. Mária Dobrovičová - Kostolná 108/24, Krivany
4. Martina Kuchárová - Ľadová 160/35, Krivany
5. Mgr. Marko Berdis - Hlavná 89/18, Krivany
6. Gabriela Sabolíková - Hlavná 281/1, Krivany
7. Peter Šejirman - Hlavná 300/66, Krivany
8. Mária Berdisová - Záhradná 52/3, Krivany
9. Roman Timčo - Kostolná 297/17, Krivany

 
1.) Komisia finančná, sociálna, bytová, správy majetku a pre rómsku komunitu

Predseda: Peter Šejirmam
Členovia: Martina Kuchárová, Mgr. Gertrúda Pribulová

 
2.) Komisia stavebná, regionálneho rozvoja, životného prostredia a verejného poriadku

Predseda: 
Členovia:  Marek Dlugoš, Gabriela Sabolíková, Marko Berdis

 
3.) Komisia pre mládež, kultúru, šport, školstvo a pre informácie a komunikáciu

Predseda: Roman Timčo
Členovia: Mgr. Marcel Černický, Mgr. Mária Dobrovičová, Martina Bodnárová 

 
4.) Komisia na ochranu verejného záujmu

Predseda: Mgr. Mária Dobrovičová
Členovia:  Marek Dlugoš 

 

KOMPETENCIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA:

Obecné zastupiteľstvo (OZ) je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov, zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na 4 roky. Počet poslancov obce Krivany je 9. OZ sa schádza podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace. Poslanci prijímajú všeobecné záväzné nariadenia - "obecné zákony" a tým rozhodujú o základných otázkach života obce.

OZ rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené:
- určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním,
- schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí záruky za poskytnutie návratnej finančnej výpomoci so štátneho rozpočtu,
- schvaľovať územný plán obce a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce,
- rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku podľa osobitných predpisov,
- určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky,
- vyhlasovať hlasovanie obyvateľov obce o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať verejné zhromaždenia občanov,
- uznášať sa na nariadeniach,
- schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo obce v medzinárodnom združení,
- určovať plat starostu obce a hlavného kontrolóra,
- zriaďovať funkciu hlavného kontrolóra a určovať mu rozsah pracovného úväzku,
- schvaľovať poriadok odmeňovania zamestnancov obce vypracovaný podľa osobitného predpisu,
- zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich riaditeľov, zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe,
- schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu,
- zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce,
- udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny,
- ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne znelku obce.

Orgánmi OZ sú:
- obecný úrad ako výkonný orgán OZ a starostu,
- komisie OZ ako poradné, iniciatívne a kontrolné orgány,
- hlavný kontrolór ako kontrolný organizačný útvar.

 

Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a komisií:

Rokovací poriadok OZ 2014-2018

Rokovací poriadok a náplň činnosti komisií pri OZ na roky 2014 - 2018

Rokovací poriadok komisie OZ na ochranu verejného záujmu