Menu
Obec Krivany
Obec Krivany
S čím Vám môžeme pomôcť ?
rozšírené vyhľadávanie

Obecné zastupiteľstvo

Zloženie samosprávy obce Krivany

Ján Šejirman - starosta obce, Hlavná 177/30, Krivany
Monika Brillová - kontrolór obce

Poslanci obecného zastupiteľstva:

 • Mgr. Marcel Černický - Hlavná 279/5, Krivany
 • Marek Dlugoš - Zámocká 228/10, Krivany
 • Martina Kuchárová - Ľadová 160/35, Krivany
 • JUDr. Marko Berdis - Hlavná 89/18, Krivany
 • Mgr. Gabriela Sabolíková - Hlavná 281/1, Krivany
 • Peter Šejirman - Hlavná 300/66, Krivany
 • Mgr. Martina Bodnárová - Kostolná 104/14, Krivany
 • Marián Huňady - J. A. Komenského 21/2
 • Ing. Matúš Urda - Pod Koscelcom 239/20
 

Poslanec obecného zastupiteľstva oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva

Poslanec: Marek Dlugoš 

Zástupca starostu obce

Poslanec: Peter Šejirman 

Členovia obecnej rady: 

Členovia: Peter Šejiman, Mgr. Gabriela Sabolíková, JUDr. Marko Berdis 

Komisie

1.) Komisia na ochranu verejného poriadku 

Predseda: JUDr. Marko Berdis
Členovia: Ing. Matúš Urda, Mgr. Marcel Černický, Katarína Timčová  

2.) Komisia na ochranu verejného záujmu

Predseda: Marek Dlugoš 
Členovia:  Martina Kuchárová, JUDr. Marko Berdis, Ing. Matúš Urda

3.) Komisia pre mládež, kultúru a šport pri OZ 

Predseda: Mgr. Martina Bodnárová
Členovia: Marián Huňady, Mgr. Gabriela Sabolíková, Ing. Ján Horváth, Ing. Ľudmila Karabášová 


                                  

Majetkové priznanie starostu obce za rok 2018 

Majetkové priznanie starostu obce za rok 2019

Majetkové priznanie starostu obce za rok 2020 

Poslanci zodpovední za oblasť 

 • oblasť – školstva, stavebná –  Peter Šejirman
 • oblasť -  informácie a komunikáciu a šport  
 • oblasť -  rómska komunita, bytová – Mgr. Marcel Černický
 • oblasť -  finančná,  správy majetku – Martina Kuchárová
 • oblasť -   regionálneho rozvoja, životného prostredia  a podnikania - Ing. Matúš Urda
 • oblasť – prípravy turistických a cyklistických trás – Marián Huňady
 • oblasť-   právna, sťažnosti, priestupky – JUDr. Marko Berdis
 • oblasť -  sociálna, kultúrna, mládež, Únia žien  –  Mgr. Gabriela Sabolíková
 • oblasť-  starostlivosť o občianske združenia -  1.FK Krivany, DFSk J. Lazoríka, DHZ iné OZ pôsobiace na území obce-  Marek Dlugoš

KOMPETENCIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA:

Obecné zastupiteľstvo (OZ) je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov, zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na 4 roky. Počet poslancov obce Krivany je 9. OZ sa schádza podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace. Poslanci prijímajú všeobecné záväzné nariadenia - "obecné zákony" a tým rozhodujú o základných otázkach života obce.

OZ rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené:
- určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním,
- schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí záruky za poskytnutie návratnej finančnej výpomoci so štátneho rozpočtu,
- schvaľovať územný plán obce a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce,
- rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku podľa osobitných predpisov,
- určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky,
- vyhlasovať hlasovanie obyvateľov obce o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať verejné zhromaždenia občanov,
- uznášať sa na nariadeniach,
- schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo obce v medzinárodnom združení,
- určovať plat starostu obce a hlavného kontrolóra,
- zriaďovať funkciu hlavného kontrolóra a určovať mu rozsah pracovného úväzku,
- schvaľovať poriadok odmeňovania zamestnancov obce vypracovaný podľa osobitného predpisu,
- zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich riaditeľov, zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe,
- schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu,
- zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce,
- udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny,
- ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne znelku obce.

Orgánmi OZ sú:
- obecný úrad ako výkonný orgán OZ a starostu,
- komisie OZ ako poradné, iniciatívne a kontrolné orgány,
- hlavný kontrolór ako kontrolný organizačný útvar.

 

 

Geoportál obce

Mapa Slovakia Digital logo

Vážení občania, dávame Vám do pozornosti nový mapový portál našej obce. Tu môžete získať aktuálne informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, prípadne služby v obci.

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13
1
14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Sviatok a výročie

Meniny má Vavrinec, Lars, Laurenc, Laurus, Lorenc, Vavro

Kroniky obce

kroniky obce

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

Ak prší na Romana, zhnijú zemiaky.

Pranostika na akt.deň

Slnečnosť na deň Vavrinca hotuje nám dobrého vínca.

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu