Menu
Obec Krivany
Obec Krivany
S čím Vám môžeme pomôcť ?
rozšírené vyhľadávanie

Obecné zastupiteľstvo

Zloženie samosprávy obce Krivany

Milan Timko - starosta obce, Ľadová 324/48, Krivany
JUDr. Róbert Baran - kontrolór obce

Poslanci obecného zastupiteľstva:

  • Marek Dlugoš - Zámocká 228/10, Krivany 
  • Ing. Ján Horváth - J.A Komenského 369/6, Krivany
  • Ing. Jozef Ištvan, J.A.Komenského 27/9, Krivany
  • Ing. Ľudmila Karabašová PhD., Kostolná 348/60, Krivany
  • Mgr. Jana Kožárová PhD., Pod Koscelcom 326/27, Krivany
  • Radoslav Miko, Kostolná 120/48, Krivany
  • Mgr. Gabriela Sabolíková - Hlavná 281/1, Krivany
  • Peter Smetana, Nachajky 303/30, Krivany
  • Ing. Matúš Urda - Pod Koscelcom 239/20, Krivany
 

Poslanec obecného zastupiteľstva oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva

Poslanec: Ing. Matúš Urda

Zástupca starostu obce

Poslanec: Ing. Ľudmila Karabašová PhD.

Členovia obecnej rady: 

Členovia: Ing. Ľudmila Karabašová PhD., Ing. Matúš Urda, Ing. Ján Horváth

Komisie

1.) Komisia pre mládež, kultúru a šport 

Predseda: Ing. Jozef Ištvan
Členovia:  Peter Smetana, Radoslav Miko, Marek Dlugoš, Ľuboš Pribula  

2.) Komisia na ochranu verejného záujmu

Predseda: Ing. Matúš Urda
Členovia:  Mgr. Gabriela Sabolíková, Marek Dlugoš

3.) Komisia pre rozvoj, sociálne veci a školstvo

Predseda: Mgr. Jana Kožarová PhD.
Členovia:  Ing. Ľudmila Karabašová PhD., Mgr. Gabriela Sabolíková, JUDr. Lucia Babejová,                               Mgr. Dominika Kuchárová

4.) Komisia pre výstavbu, bezpečnosť a životné prostredie

Predseda: Ing. Ján Horváth
Členovia:  Radoslav Miko, Peter Smetana, Mgr. Gertrúda Pribulová, Ing. Miroslav Kušnír,                                     Katarína Timčová                                  

Majetkové priznanie starostu obce za rok 2018 

Majetkové priznanie starostu obce za rok 2019

Majetkové priznanie starostu obce za rok 2020 

 

KOMPETENCIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA:

Obecné zastupiteľstvo (OZ) je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov, zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na 4 roky. Počet poslancov obce Krivany je 9. OZ sa schádza podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace. Poslanci prijímajú všeobecné záväzné nariadenia - "obecné zákony" a tým rozhodujú o základných otázkach života obce.

OZ rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené:
- určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním,
- schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí záruky za poskytnutie návratnej finančnej výpomoci so štátneho rozpočtu,
- schvaľovať územný plán obce a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce,
- rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku podľa osobitných predpisov,
- určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky,
- vyhlasovať hlasovanie obyvateľov obce o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať verejné zhromaždenia občanov,
- uznášať sa na nariadeniach,
- schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo obce v medzinárodnom združení,
- určovať plat starostu obce a hlavného kontrolóra,
- zriaďovať funkciu hlavného kontrolóra a určovať mu rozsah pracovného úväzku,
- schvaľovať poriadok odmeňovania zamestnancov obce vypracovaný podľa osobitného predpisu,
- zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich riaditeľov, zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe,
- schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu,
- zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce,
- udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny,
- ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne znelku obce.

Orgánmi OZ sú:
- obecný úrad ako výkonný orgán OZ a starostu,
- komisie OZ ako poradné, iniciatívne a kontrolné orgány,
- hlavný kontrolór ako kontrolný organizačný útvar.

 

 

Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Krivanoch na volebné obdobie 2022 - 2026 (364.61 kB)

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Geoportál obce

Mapa Slovakia Digital logo

Vážení občania, dávame Vám do pozornosti nový mapový portál našej obce. Tu môžete získať aktuálne informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, prípadne služby v obci.

Sviatok a výročie

Meniny má Paulína, Achác, Eberhard, Paulín, Paula, Rozvita, Zaira

Kroniky obce

kroniky obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu